تعریف بازاریابی از نگاه فیلیپ کاتلر

فیلیپ کاتلر، پدر علم بازاریابی نوین، بازاریابی را اینگونه تعریف می کند:
بازاریابی، فرآیندی مدیریتی-اجتماعی است که از طریق آن افراد و گروه ها، نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید و مبادله محصولات و ارزش با یکدیگر برطرف می کنند.
این تعریف جامع است زیرا بر روی جنبه های مختلف بازاریابی تأکید دارد، از جمله:


بازاریابی یک فرآیند است


یعنی بازاریابی یک فعالیت یکباره نیست، بلکه یک فرآیند مستمر است که شامل مراحل مختلفی مانند شناسایی نیازهای مشتریان، ایجاد ارزش برای مشتریان، ارائه ارزش به مشتریان، و ارزیابی رضایت مشتریان است.
در این تعریف، کاتلر بر روی جنبه فرآیندی بازاریابی تأکید دارد. یعنی بازاریابی یک فعالیت یکباره نیست، بلکه یک فرآیند مستمر است که شامل مراحل مختلفی مانند شناسایی نیازهای مشتریان، ایجاد ارزش برای مشتریان، ارائه ارزش به مشتریان، و ارزیابی رضایت مشتریان است.


بازاریابی بر روی نیازها و خواسته های مشتریان تمرکز دارد.


در این تعریف، کاتلر بر روی جنبه نیازهای مشتری بازاریابی تأکید دارد. یعنی بازاریابی باید نیازها و خواسته های واقعی و پنهان مشتریان را شناسایی کند و محصولات و خدماتی را ارائه دهد که پاسخگوی آن نیازها و خواسته ها باشد.


نیازهای مشتری


نیازهای مشتری، احساسات یا حالاتی هستند که فرد احساس می کند بدون آنها ناقص است. نیازها می تواند فیزیکی، احساسی یا اجتماعی باشد. به عنوان مثال، نیاز به غذا، نیاز احساسی به عشق و نیاز اجتماعی به تعلق خاطر، همگی نیازهای مشتری هستند.


خواسته های مشتری


خواسته های مشتری، محصولات یا خدماتی هستند که می توانند نیازهای مشتری را برآورده کنند. خواسته ها می تواند محدود به نیازهای مشتری باشد یا فراتر از آن باشد. به عنوان مثال، یک فرد ممکن است نیاز به غذا داشته باشد، اما خواسته او خوردن یک وعده غذایی خوشمزه باشد.


بازاریابی یک فرآیند اجتماعی است


در این تعریف، کاتلر بر روی جنبه اجتماعی بازاریابی تأکید دارد. یعنی بازاریابی یک فرآیند تعاملی است که بین شرکت ها و مشتریان انجام می شود. شرکت ها باید محصولات و خدماتی را ارائه دهند که ارزشی را برای مشتریان ایجاد کند.
بازاریابی یک فرآیند اجتماعی است زیرا:
• بازاریابی شامل تعامل بین شرکت ها و مشتریان است.
• بازاریابی بر روی نیازها و خواسته های مشتریان تمرکز دارد.
• بازاریابی بر ایجاد ارزش برای مشتریان تمرکز دارد.


اهمیت بازاریابی به عنوان یک فرآیند اجتماعی


بازاریابی به عنوان یک فرآیند اجتماعی اهمیت زیادی دارد زیرا:
• بازاریابی می تواند به ایجاد روابط مثبت بین شرکت ها و مشتریان کمک کند.
• بازاریابی می تواند به بهبود رفاه اجتماعی کمک کند.
• بازاریابی می تواند به توسعه اقتصاد کمک کند.


بازاریابی بر روی ایجاد ارزش برای مشتریان و شرکت ها تمرکز دارد


در این تعریف، کاتلر بر روی جنبه ارزش بازاریابی تأکید دارد. یعنی بازاریابی باید ارزشی را برای مشتریان و شرکت ها ایجاد کند. ارزش برای مشتریان می تواند در قالب محصولات و خدمات، تجربه مشتری، یا ارتباط با مشتری باشد. ارزش برای شرکت ها می تواند در قالب سود، رشد، یا رضایت کارکنان باشد.


ارزش برای مشتریان


ارزش برای مشتریان، تفاوت بین مزایای دریافتی از یک محصول یا خدمات و هزینه های پرداختی برای آن است. مزایای دریافتی می تواند شامل مزایای فیزیکی، احساسی یا اجتماعی باشد. هزینه های پرداختی می تواند شامل هزینه های مالی، زمانی و روانی باشد.


ارزش برای شرکت ها


ارزش برای شرکت ها، سودی است که شرکت از طریق فروش محصولات یا خدمات خود به دست می آورد. ارزش برای شرکت ها می تواند به صورت سود خالص، درآمد عملیاتی یا ارزش بازار اندازه گیری شود.


اهمیت تمرکز بازاریابی بر ایجاد ارزش


تمرکز بازاریابی بر ایجاد ارزش اهمیت زیادی دارد زیرا:
• بازاریابی باید محصولات و خدماتی را ارائه دهد که ارزشی را برای مشتریان ایجاد کند.
• بازاریابی باید محصولات و خدماتی را ارائه دهد که سودآور باشد.


سخن پایانی


بازاریابی یک فرآیند پیچیده است که بر روی نیازها و خواسته های مشتریان و ایجاد ارزش برای آنها تمرکز دارد. بازاریابی باید بر روی نیازهای واقعی و پنهان مشتریان تمرکز داشته باشد و محصولات و خدماتی را ارائه دهد که پاسخگوی آن نیازها باشد. بازاریابی باید یک فرآیند تعاملی باشد که بین شرکت ها و مشتریان انجام می شود. بازاریابی باید ارزشی را برای مشتریان و شرکت ها ایجاد کند.
تعریف کاتلر از بازاریابی، یک تعریف جامع است که بر جنبه های مختلف بازاریابی تأکید دارد. این تعریف می تواند به شرکت ها کمک کند تا بازاریابی خود را به طور موثرتری انجام دهند.

سوالات متداول

سوال: نقش بازاریابی در دنیای امروز چیست؟

پاسخ: در دنیای امروز، بازاریابی نقشی حیاتی در موفقیت کسب‌وکارها دارد. بازاریابی به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا مشتریان خود را بشناسند، نیازها و خواسته‌های آن‌ها را برآورده کنند و در بازار رقابتی امروز پیشرفت کنند.

سوال: تعریف بازاریابی از نگاه فیلیپ کاتلر چیست؟

پاسخ: کاتلر بازاریابی را فرایندی مدیریتی-اجتماعی می‌داند که افراد و گروه‌ها از طریق آن، با تولید و مبادله‌ی ارزش، به رفع نیاز و خواسته‌ی خود می‌پردازند.

 

نظر 0

ثبت نظر