مشتریان هر کسب‌وکار می‌توانند با ارسال یک کلیدواژه به سرشماره 100090 هم از اطلاعات تماسی و فضای مجازی فروشگاه شما مطلع گردند و هم به صورت خودکار عضو باشگاه مشتریان شما شده و در بانک اطلاعاتی مشتریان شما اضافه می‌گردند.