گزارش گیری بر
اساس رده بندی

امتیاز برای هر
خرید

رده بندی
مشتریان

پلکان وفاداری

Loyalty Ladder

  • تعریف پلکان (برنزی، نقره‌ای، طلایی، VIP و ...)
  • تعریف امتیاز برای هر خرید
  • تعریف امتیاز برای هر پلکان
  • ارتقا و تنزل خودکار مشتریان در هر پلکان
  • پیگیری خودکار مشتریان در هر پلکان
  • تعریف شارژ های مختلف کیف پول بر اساس پلکان
  • گزارشات خرید هر رده بندی
  • گزارشات ارتقا و تنزل هر رده بندی

مشتریان در یک سیستم وفاداری باید همیشه انگیزه ارتقا داشته باشند. این ارتقا جهت دریافت پاداش بیشتر و یا جایگاه و احترام بیشتر مشتریان استفاده می‌شود. پلکان وفاداری در هر باشگاه مشتریان بر اساس جمع امتیازات هر مشتری پیاده‌سازی می‌شود. با تنظیم سیاست های تشویقی میتوان مشتریان یک باشگاه را به خرید های بیشتر و ارتقا در پلکان وفاداری ترغیب نمود.