ارسال کد یکبار
مصرف خودکار

تکمیل بانک
اطلاعاتی مشتریان

ثبت شماره همراه

عضویت در باشگاه

Club Membership

  • ثبت شماره همراه مشتریان
  • ارسال پیام تشکر از خرید
  • ارسال لینک تکمیل پروفایل
  • گروه بندی مشتریان بر اساس اطلاعات پروفایل
  • گزارش گیری بر اساس تک تک فیلدهای پروفایل
  • ایجاد پنل کاربری مشتری پس از عضویت
  • فرم ساز ویژه جهت تکمیل اطلاعات مشتریان

جهت بهره مندی از خدمات و سرویس های ارتباطی با مشتری باید شماره تماس هر مشتری در سیستم ذخیره شود.
پس از ثبت شماره تماس، پیامکی برای مشتری ارسال می‌شود که حاوی متن تشکر از خرید و لینک تکمیل پروفایل است. کاربران می‌توانند اطلاعات شخصی خود را متناسب با فرم هایی از پیش طراحی شده در زمان عضویت تکمیل نمایند.